Informacije
za putnike

Putnik može da, bez prijavljivanja carinskom organu, fizički unese u Crnu Goru odnosno iznese iz Crne Gore gotov novac, u eurima i/ili valuti koja nije euro, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrijednosti iznosa do 10.000 eura

Putnik koji sa sobom nosi gotov novac u ukupnom iznosu od 10.000 eura ili više odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja npr. čekovima, mora isti prijaviti nadležnom carinskom organu prilikom ulaska/izlaska iz Crne Gore. Prijava se vrši na propisanom obrascu, koji je putnicima dostupan na graničnom prelazu.

Neprijavljivanje gotovine u iznosu od 10.000 eura ili više odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja predstavlja prekršaj i ista se privremeno oduzima.

Putnik koji ulazi u Crnu Goru može nositi sa sobom razumnu količinu ljekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju  koju unosi, najviše za 6 mjeseci.

Lijek koji sadrži drogu,  putnik može nositi sa sobom u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti mentalnog zdravlja (ne starija od 90 dana).

Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, ili neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a takav lijek se oduzima i zadržava pod posebnim nadzorom.

Iznošenje kulturnih dobara (predmeti od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja), antikviteta i umjetnina podliježe posebnom nadzoru, te svaki putnik koji iste prenosi preko državne granice mora posjedovati odgovarajuće odobrenje Ministarstva kulture i isto podnijeti carinskom organu.

Ukoliko se iznosi kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Crne Gore, kao i antikviteti i umjetnine koje su kao takve prepoznate Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Crne Gore, potrebno je da putnik posjeduje odgovarajuću dozvolu Ministarstva kulture Crne Gore kojom se odobrava njeno privremeno iznošenje.

Unošenje oružja i municije u zemlju podliježe posebnom nadzoru. Putnik može unijeti oružje i municiju za sopstvene potrebe samo na graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj uz odobrenje za nabavku oružja koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslove   i dozvolu  Ministarstva ekonomije, uz obaveznu prijavu carinskom i policijskom organu.

Kada se radi o organizovanom lovu ili sportskom takmičenju prilikom prelaska državne granice, putnik je dužan da oružje i municiju koje namjerava da prenese preko državne granice prijavi carinskom organu i graničnoj policiji i priloži ispravu o oružju i dokaz o svrsi prenošenja oružja i municije (pozivno pismo, obavještenje organizatora lova ili sportskog takmičenja ili odobrenje za nabavku oružja i municije).

Putnik može da unese u Crnu Goru hranu za lične potrebe u količini koja ne prelazi:

 • 1 kg, za sušeno voće, povrće, sušene gljive, sirova kafa, kakao u zrnu, začini, čajevi;
 • 1 l, za alkoholna pića u originalnoj ambalaži;
 • 2 l, za ostala pića u originalnoj ambalaži;
 • 5 l za flaširanu vodu u originalnoj ambalaži;
 • 1 kg, za kompozitnu i ostalu hranu u originalnoj ambalaži, koja ne zahtijeva poseban temperaturni režim čuvanja.

Takođe može da unese sa sobom proizvode za ishranu djece i dijetetsku hranu koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste.

Male količine bilja i biljnih proizvoda za ličnu potrošnju, mogu se unositi u Crnu Goru bez prethodnog pregleda i odobrenja fitosanitarne inspekcije, ako se koriste za neindustrijske ili nekomercijalne svrhe ili se koriste tokom putovanja, u količini koja ne prelazi:

 • 3 kg, za svježe voće i povrće, osim krompira;
 • 1 buket ili vijenac, za rezano cvijeće i djelove bilja;
 • 1 kg, za lukovice i gomolje ukrasnog bilja;
 • 3 biljke, sobno saksijsko bilje, ukrasno grmlje osim bonsaia.

Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla mogu se uvoziti, odnosno unositi u Crnu Goru samo preko određenih, odnosno odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta i uz odgovarajuće odobrenje nadležnog inspektora.

Izuzetak su pošiljke do pet kućnih ljubimaca u svrhu nekomercijalnog kretanja. Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca je, svako premještanje do pet kućnih ljubimaca (ne mlađi od 3 mjeseca) u pratnji vlasnika ili ovlašćenog lica, koji nijesu namijenjeni prodaji, tranzitu, odnosno uvozu u Crnu Goru.

Unos kućnih ljubimaca se odobrava ukoliko ih prati veterinarski pasoš i odgovarajući veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, koji izdaje službeni veterinar zemlje izvoznice.

Prema  Konvenciji o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune (CITES) i propisima o zaštiti prirode Crne Gore,  nije dozvoljen prenos preko granice zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta  (CITES),  izuzev ako putnik posjeduje odgovarajuće odobrenje nadležnog državnog organa. Nadležni organ za izdavanje CITES dozvola u Crnoj Gori je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

Ličnim prtljagom smatraju se predmeti koji služe ličnim potrebama putnika za vrijeme putovanja i koje putnik podnese carinskom organu prilikom njegovog dolaska na carinsko područje, kao i prtljag, koji putnik podnese tom organu, ako dokaže da je prateći prtljag u vrijeme njegovog odlaska predat na prevoz istom prevozniku.

Roba koju putnici nose sa sobom u ličnom prtljagu, vrijednosti do 300,00 eura u drumskom, odnosno 430 eura u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, oslobođena je od plaćanja carine i PDV.

Ukoliko je putnik mlađi od 15 godina, oslobođenje od plaćanja carine i PDV primjenjuje se na robu u njegovom ličnom prtljagu vrijednosti do 150 eura, bez obzira na prevozno sredstvo kojim putuje.

Oslobođenje od plaćanja carine može se ostvariti ako se unos ove robe vrši povremeno, namijenjen je ličnoj upotrebi putnika ili njegove porodice ili u svrhu davanja poklona, a priroda odnosno količina robe mora biti takva da se može lako utvrditi da je u pitanju roba nekomercijalne prirode, koja nije namijenjena daljoj prodaji.

Osim toga, oslobođenje se odnosi i na robu koju putnik nosi sa sobom u propisanoj količini:

Duvanski proizvodi:

 • 200 cigareta, ili
 • 100 cigarilosa (cigare težine do 3 grama po komadu), ili
 • 50 cigara, ili
 • 250 grama duvana za pušenje, ili
 • srazmjerna kombinacija količina prethodno navedenih duvanskih proizvoda;

Alkohol ili alkoholna pića:

 • 1 litar alkohola i alkoholnih pića, sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% vol ili nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol. ili jači; ili
 • 2 litra alkohola ili alkoholnih pića, sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom koja ne prelazi 22%, ili
 • srazmjerna kombinacija količine prethodno navedenih pića;
 • 4 litra nepjenušavog vina;
 • 2 litra piva.

Gazirana voda:

sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju u ukupnoj količini do 2 litra.

Oslobođenje od plaćanja carine na robu u ručnom prtljagu putnika u navedenim količinama, osim gazirane vode u ukupnoj količini do 2 litra, ne može ostvariti putnik mlađi od 17 godina.

Oslobođeno je od plaćanja carine i gorivo u rezervoarima privatnih motornih vozila i motocikala i specijalnim kontejnerima u količini do 10 litara po vozilu, kao i mazivo u motornim vozilima u količini koja ja potrebna za njihov normalan rad tokom prevoza.

Napomena

Sve informacije su informativnog karaktera.